درس یازدهم

1-    بیشترین مقدار سبزینه در .................. ذخیره شده است (برگ ها)

2-    محل غذاسازی گیاه ............... است (برگ)

3-    سوراخ های بسیار ریزی که در پوسته نازک پوشاننده و روی برگ ها است چه نام  دارد ؟(روزنه)

4-    عمل غذاسازی در گیاهان را ................. می نامند (فتوسنتز )

5-    مواد مورد نیاز برای غذا سازی گیاهان را نام ببرید (چهار مورد)

  آب و دی اکسید کربن و نور و خاک

6-    آب چگونه به قسمت های مختلف گیاه می رسد ؟(آوند ها)

7-    برگ ها از چه راهی دی اکسید کربن هوا را جذب می کنند ؟ (روزنه)

8-    غذا سازی در کدام قسمت گیاه انجام می شود ؟ (در برگ گیاه)

9-    چرا برگ ها مکان اصلی عمل فتوسنتز محسوب می شوند ؟

 زیرا دارای سبزینه فراوان و روزنه و رگ برگ هستند .

 

10-سبزینه چیست ؟ وظیفه آن را بنویسید ؟

    قسمت سبز برگ است – وظیفه اش غذاسازی به وسیله  نور خورشید و آّب و کربن دی اکسید است .

11-فتوسنتز چیست ؟ غذاسازی گیاهان به وسیله نور خورشید را ( فتوسنتز) می گویند .

12- برای عمل غذاساز چه موادی لازم است ؟

    آب که از ریشه جذب می شود و کربن دی اکسید که روزنه های برگ از هوا می گیرند .

13-فتو چیست ؟(به معنی نور است )

14- سنتز چیست ؟ (به معنی ساختن است)

15- آیا گیاهان در زمستان هم می توانند غذاسازی کنند ؟ چرا؟

    خیر ، زیرا در زمستان نور خورشید به اندازه ی کافی برای فتوسنتز موجود نمی باشد یعنی قدرت تابش

    خورشید کم است .

16- باید از قرار دادن الکل به طور مسقیم روی حرارت جلوگیری کرد . چرا ؟

     زیرا الکل بسیار آتش گیر است .

17- ساقه ی سبز چه گاهی می تواند غذا سازی کند . چرا ؟

لوبیا ، زیرا ساقه ی لوبیا کلروفیل زیادی دارد .

18-آیا برگ گیاهان علاوه بر فتوسنتز کاربرد دیگری نیز دارد ؟

     برگ برخی به شکل تله در آمده و می تواند حشران و حتی جانوران کوچک را شکار کند .

19-چرا گیاهان به آّب نیاز دارند ؟

     آب مواد مورد نیازی را که گیاه و از خاک می گیرد در خود حل می کند تا گیاه بتواند از آن استفاده کند .

20- اکسیژن مورد نیاز برای تنفس جانوران چگونه تأمین می شود ؟

از اکسیژنی که حاصل فتوسنتز است .

21- سه مورد از فواید فتوسنتز را بنویسید ؟

1-    غذا سازی است

2-    اکسیژن لازم برای تنفس موجودات زنده را تأمین می کند .

3-    باعث از بین رفتن آلودگی محیط زیست می شود .

22- دو میوه ی روغن دار را نام ببرید ؟   نارگیل و زیتون

23-دانه ای نام ببرید که هم روغنی است هم پروتئین دارد؟ (سویا)

تاريخ : یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۱ | ۵:۴۶ قبل از ظهر | نویسنده : سجاد سر زعیم |