درس هفتم                                                                           درس هفتم

1-    به نیروی جاذبه ی زمین ............... نیز گفته می شود (گرانشی)

2-    نیرویی که باعث جذب خرده های کاغذ به شانه می شود .................. نام دارد .(الکتریکی )

3-    هرچه از سطح زمین دور می شویم ، نیروی کشش زمین بر روی اجسام ................ می شود .(کمتر)

4-    نیرویی که باعث جذب آهن به آهن ربا می شود ................ است .(مغناطیسی)

5-    واحد اندازه گیری نیرو .............. می باشد .(نیوتون )

6-    برای اندازه گیری جرم های کوچکتر به جای کیلوگرم از ............... استفاده می کنیم (گرم)

7-    هواپیما برای بلند شدن از سطح زمین باید بر کدام نیرو غلبه کند ؟

الف: مغناطیسی¨          ب: تکیه گاه¨                 ج: اصطکاک¨                 د: گرانشþ

8-    نیرویی که اجسام را به طرف زمین می کشد چه نام دارد ؟

الف: الکتریکی¨          ب: تکیه گاه¨            ج: گرانش þ               د: اصطکاک¨

9-    چه نیروی باعث می شود  بادکنک بر اثر مالش با پارچه به دیوار بچسبد ؟ (نیروی الکتریکی )

10-نیرویی که از طرف زمین بر جرم جسم وارد می شود و آن را به طرف پایین می کشد چه نام دارد ؟ (وزن)

11-نیروی مغناطیسی را تعریف نمایید ؟

      نیرویی که یک آن ربا به آهنربای دیگر وارد می کند ، نیروی مغناطیسی نام دارد .

12-دو راه برای کاهش اصطکاک است نام ببرید ؟

      صاف کردن سطوح ، روغن کاری سطوح

13- آیا موقعیت هایی را می شناسید که دو جسم بدون تماس باهم ، به یکدیگر نیرو وارد کنند ؟

1-    وقتی قطب های هم نام دو آهن ربا نزدیک هم باشند ، برهم نیروی دافعه وارد می کنند .

2-    نیروی جاذبه ی زمین اجسام را به سمت خود می کشد .

3-    وقتی دو بادکنک رابا موی سر مالش دهیم و آنها را در فاصله ی نزدیک به هم نگه داریم برهم نیروی

       الکتریکی وارد می کنند .

14- چرا اجسام به سمت زمین سقوط می کند ؟

به دلیل نیرویی که از طرف زمین بر هر جسم وارد می شود .

15- نیروی گرانشی چیست ؟ نیروی جاذبه ای است که از طرف زمین بر همه ی اجسام وارد شده و آن را به

   طرف زمین می کشد .

16- چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم ، آب بلافاصله به سمت زمین جریان می کند ؟

    نیروی گرانش زمین آب را به طرف پائین می کشد .

17- جرم چیست ؟

به مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی یک جسم جرم می گوییم .

18- مقدار جرم با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟(با ترازو)

19- واحد(یکای)اندازه گیری جرم چیست ؟ (کیلو گرم)

20- چرا زمین و سیاره ها به دور خورشید می چرخند ؟ ( در اثر نیروی گرانش )

21- چرا وقتی لیوان آب را کج می کنیم آب به سمت پایین می ریزد ؟( به دلیل نیروی گرانش زمین)

22- منظور از نیروی مغناطیسی چیست ؟

    نیرویی که یک آهن ربا به یک آهن ربای دیگر وارد می کند ، نیروی مغناطیسی نامیده می شود .

23- چه موقع نیروی بین دو آهن ربا ، رانشی (دافعه) است ؟

    هرگاه قطب های همنام دو آهن ربا را به هم نزدیک کنیم .

24- نیروی الکتریکی چیست ؟ مثال بزنید .

   نیروی را که بین دو جسم پس از مالش باعث جذب یا دفع آن ها می شود ، نیروی الکتریکی می گویند . مثلا

 

25- وقتی با شانه ی پلاستیکی موهای خود را شانه می کنید ، موهای شما را می کشد . چرا؟

 بین آن ها نیروی الکتریکی از نوع ربایشی وجود دارد .

26- اگر همان شانه باردار را به جریان شیر آب نزدیک کنیم چه مشاهده می کنیم ؟

   مسیر آب به سمت شانه منحرف می شود .

27- چرا ترمز کردن سبب کند شدن و توقف وسیله ی نقلیه می شود ؟

   در اثر نیروی اصطکاکی که بین چرخ ها و لنت های ترمز و هم چنین نیروی اصطکاکی که بین چرخ ها با

   سطح زمین وجود دارد .

28- نیروی اصطکاک چیست ؟

   نیرویی که سبب کند شدن حرکت یک جسم می شود . این نیرو همیشه بر خلاف جهت حرکت جسم است .

29- اگر نیروی اصطکاک نبود و در حرکت بودیم ، چه اتفاقی می افتد ؟

    نمی توانستیم در یک جا ساکن شویم .

جسم

حرکت

30- با توجه به حرکت جسم در شکل مقابل ، جهت نیروی اصطکاک کدام سمت است ؟

   چون جسم به سمت راست حرکت می کند ، جهت نیروی اصطکاک به سمت چپ است .

31- کف دو دست خود را به هم مالش دهید ، چه احساس میکنید . چرا ؟

دستمان گرم می شود ، نیروی اصطکاک باعث ایجاد گرما می شود .

32- نیروی اصطکاک در کدام حالت ها بیش تر است ؟

هرچه سطح تماس بین دو جسم ، ناهمواری و پستی و بلندی بیشتری داشته باشد ، اصطکاک بیشتر است .

33- آیا اصطکاک می تواند مضر نیز باشد ؟

بله در چرخ های فلزی نیروی اصطکاک بین دو فلز باعث ساییده شدن آن ها می شود .

34- دو نیروی غیر تماسی را نام ببرید ؟(نیروی جاذبه (گرانش) – نیروی مغناطیسی)

35- شباهت و تفاوت نیروی مغناطیسی و گرانش را بنویسید ؟

شباهت : هر دو اجسام را به سوی خود می کشند .

تفاوت : 1- آهن ربا فقط اجسام آهنی را به سوی خود می کشد اما گرانش همه ی اجسام را .

         2- نیروی مغناطیسی دافعه نیز دارد . اما گرانشی فقط جاذبه است .

36- نیروی مقاومت هوا چیست ؟

نیروی مقاومتی است که از حرکت یک جسم در هوا جلوگیری می کند .تاريخ : یکشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۱ | ۵:۴۱ قبل از ظهر | نویسنده : سجاد سر زعیم |